Filterscherm kort - bazooka - 1/2 draad

Filterscherm lang - bazooka - 1/2 draad

Hoprocket hopreservoir + hopinfuser RVS

Blichmann™ BoilerMaker™ Hopblocker

Blichmann™ aansluiting 1/2 NPT x 1/2 slangtuit recht

Blichmann™ aansluiting 1/2 NPT x 3/8 slangtuit recht

Blichmann™ aansluiting 1/2 NPT x 1/4 MFL

Blichmann™ aansluiting 1/2 NPT x 1/2 - 90° elleboogkoppeling

Blichmann™ aansluiting 1/2 NPT x 3/8 - 90° elleboogkoppeling