Waterslot slangmodel rode kap


waterslot DUPLEX 0, vr vaten tot 60 l

waterslot DUPLEX 1, vr vaten 60-120 l

waterslot DUPLEX 1A, vr vaten 200-500 l

waterslot DUPLEX 2, vr vaten 500-1000 l